A A A

Prezentare instanță

 

În baza Legii nr. 76 din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, judecătoriile Strășeni și Călărași au fuzionat prin contopire formând Judecătoria Strășeni.

Până la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Strășeni activează în 2 sedii: sediul Central și sediul Călărași.

Judecătoria Strășeni, sediul Central este amplasată în orașul Strășeni, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.86 și sediul Călărași este amplasată în orașul Călărași, str. Alexandru cel Bun nr. 153  și deservește 147.000 locuitori din cele 83 localități.

Activitatea Judecătoriei Strășeni în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele    instanței, Sergiu OSOIANU, numit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 173-VIII din 12 mai 2017, pe un termen de patru ani.

Organizarea judecătorească este reglementată de Constituţie, de Legea cu privire la organizarea judecătorească și de alte acte legislative. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

Preşedintele Judecătoriei Strășeni este asistat de vicepreşedintele Dorina CROITOR numit prin Decretul Preşedintelui RM nr. 304-VIII din 26 iulie 2017, pe un termen de patru ani.

În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate, în modul stabilit, de către vicepreşedinte, sau, în cazul absenţei acestora, Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(l) lit.e) din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la aprobarea numărului de unităţi al judecătoriilor şi curţilor de apel  în cadrul Judecătoriei Strășeni sunt aprobate 78 unități, inclusiv 14 judecători având statut de funcționari de demnitate publică, 49 funcționari publici și 15 funcții personal auxiliar. 

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Judecătoriei Strășeni este asigurată de Secretariatul instanţei, condusă de şeful secretariatului.

Secretariatul Judecătoriei Strășeni se constituie din grefă şi serviciul administrativ. Grefa secretariatului instanţei asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei și cuprinde subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari,  Serviciul generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii judiciare și relații cu publicul, Secția evidență și documentare procesuală ale sediilor și Secția translare.

Serviciul administrativ al secretariatului Judecătoriei Strășeni asigură activitatea organizatorică a instanței de judecată și  cuprinde Serviciul financiar- economică, Serviciul  resurse umane, Serviciul arhivă, Serviciul expediție și serviciul asigurare tehnico-materială.

 Instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă.


 

Obiectivul general al Strategii  de reformă a justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi  responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

În scopul implementării strategiei, pentru a permite cetăţenilor să-şi creeze o evaluare adecvată a eficienţei activităţii judecătoriei Strășeni, întru edificarea unui sector al justiţiei  responsabil faţă de societate care să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.