A A A

DISPOZITIA NR.2

14 Martie 2022 | 116

D I S P O Z I Ț I E

Nr. 2

11 martie 2022                                                                                                                              mun. Strășeni

Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Strășeni

în legătură cu instituirea stării de urgență, de asediu și de război în perioada

 24 februarie 2022 - 26 aprilie 2022 incusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

           

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art.696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Dispoziția nr.5 din 02 martie 2022, Dispoziția nr.9 din 10 martie 2022  al Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,

 

DISPUNE:

 

 În perioada  11 martie 2022 - 26 aprilie 2022, Judecătoria Strășeni sediul Central, sediul Călărași, va activa în regim special, după cum urmează:

1.         Prin derogare de la Capitolul VI al Legii Nr. 212 din 24-06-2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, pe perioada stării de urgenţă se stabilesc următoarele măsuri specifice în domeniul justiţiei:

 

  1. Cauze civile

 

1.1.1. Se suspendă de drept examinarea de către instanţele de judecată a cauzelor civile. Sunt exceptate de la suspendare cauzele civile:

 

a)         privind eliberarea ordonanţelor de protecţie;

b)         privind confiscarea averii nejustificate în folosul statului;

c)         privind încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat;

d)        privind aplicarea măsurilor asigurătorii;

e)         privind încasarea pensiei de întreţinere și/sau stabilirea domiciliului copilului minor;

f)         privind instituirea măsurilor de ocrotire judiciară;

g)        privind cererile cu valoare redusă;

h)        privind încuviințarea adopției;

i)         repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătății sau prin cauzarea morții.

1.1.2    Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele civile care se suspendă de drept, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă. In cauzele care se suspendă de drept, în care au fost exercitate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziţii, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.

1.1.3    După încetarea stării de urgenţă, judecarea cauzelor civile suspendate de drept conform prezentei dispoziţii, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

  1. Acţiunile în contenciosul administrativ

 

1.2.1    Se suspendă de drept examinarea de către instanţele de judecată a acţiunilor în contencios administrativ, procedurile de executare a hotărârilor judecătoreşti şi a tranzacţiilor judiciare de împăcare, în       conformitate   cu prevederile capitolului VI din cartea a treia a Codului    administrativ   al Republicii Moldova nr. 116/2018. Sunt exceptate de la suspendare cauzele privind luarea în custodie publică a străinilor şi de prelungire a duratei acesteia şi alte categorii de cauze stabilite expres prin dispoziţii emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

1.2.2    Termenele de exercitare a căilor de atac în procedurile de contencios administrativ care se suspendă de drept, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă. In  cauzele care    se suspendă de drept, în care au fost exercitate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziţii, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.

1.2.3    După încetarea stării de urgenţă, procedurile de executare a hotărârilor judecătoreşti şi a tranzacţiilor judiciare de împăcare, precum şi judecarea cauzelor suspendate de drept conform prezentei dispoziţii, se reiau din oficiu, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

 

1.2.4    Prin excepţie de la pct. 1.2.1, dispoziţiile normative şi individuale ale organelor competente în domeniul planificării, organizării şi coordonării activităţii de aplicare a măsurilor impuse de starea de urgenţă declarată se contestă direct la Curtea de Apel în circumscripţia căruia se află organul al cărui act se contestă, în termen de 72 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau din momentul afişării pe pagina web oficială a Guvernului.

1.2.5    Contestaţia depusă în condiţiile pct. 1.2.4 nu suspendă efectele actului contestat. Instanţa de judecată nu este în drept să suspende actul contestat.

1.2.6    Hotărârile emise pe marginea contestaţiilor prevăzute la pct. 5.2.4 pot fi atacate conform procedurii prevăzute de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 într-un termen de 72 de ore de la data notificării hotărârii.

 

  1. Procese penale

 

1.3.1    Activitatea de urmărire penală şi cea a judecătorilor de instrucţie se desfăşoară numai cu privire la:

a)         cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor procesuale de constrângere ori a celor de protecţie a victimelor şi a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoanele vătămate minore, precum și cele cu privire la infracțiunile ușoare și mai puțin grave, în cadru cărora sunt bănuiți sau învinuiți minori;

b)         actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea bănuitului, învinuitului sau a inculpatului, generează riscuri iminente de comiterea a noi infracţiuni şi/sau continuarea activităţilor criminale, reţinerea în flagrant, eficienţa măsurilor speciale de investigare, precum şi cele privind audierea anticipată;

c)         cauzele penale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, care se stabileşte motivat de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală;

d)     acțiunile procesuale privind investigarea infracțiunilor comise de un grup criminal organizat sau organizație criminală.

1.3.2    Cauzele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă, cu excepţia celor de la pct. 1.3.1 lit. c), precum şi a următoarelor cauze:

a)         cele privind infracţiunile flagrante;

b)         cele în care au fost dispuse măsuri preventive;

c)         cele care cuprind cereri privind aplicarea măsurilor asigurătorii;

d)        cele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

e)         cele care cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;

f)         cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

g)         cele privind infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiunile de război;

h)         cele privind infracţiuni contra securităţii naţionale, cele comise de un grup criminal organizat sau organizație criminală;

i)       cele privind infracțiunile ușoare și mai puțin grave, în cadrul cărora sunt inculpați sau părți vătămate minore.

1.3.3    în cazurile prevăzute la pct. 1.3.2, în interval de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură.

1.3.4    Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere şi soluţionare a plângerilor, altele decât cele reglementate de pct. 1.3.2, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgenţă să înceapă să curgă un nou termen, de aceeaşi durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepţia celor judecate potrivit prezentei dispoziţii, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgenţă să înceapă să curgă un nou termen, de aceeaşi durată. In cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziţii, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.

1.3.5    Pe durata stării de urgenţă, termenele de prescripţie a răspunderii penale şi de executare a sancţiunii penale se suspendă, cu excepţia cauzelor în care se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal nu este suspendat potrivit prezentei dispoziţii.

 

  1. Cauze contravenţionale

 

5.4.1    Cauzele contravenționale se examinează potrivit prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin            scopul instituirii stării de urgenţă şi care vizează încălcarea dispoziţiilor emise în scopul gestionării stării de urgenţă declarate, se examinează de către autoritatea competentă să soluţioneze cauzele contravenţionale în termen de 7 zile de la data comiterii contravenţiei, iar de către instanţa de judecată care examinează cauza contravenţională în termen de 15 de zile de la data intrării dosarului în instantă.

 

  1. Procedurile de executare silită

 

1.5.1    Se suspendă de drept procedurile de executare silită. Sunt exceptate de la suspendare procedurile de executare silită:

a)         privind urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat;

b)         privind urmărirea pensiei de întreţinere;

c)         privind încasarea sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice;

d)        privind încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege;

e)         în care obiectul creanţei îl constituie bunuri susceptibile de pieire ori distrugere sau care sunt perisabile;

1.5.2    Pe perioada suspendării procedurilor de executare silită, calcularea dobânzilor şi penalităţilor în cadrul procedurilor respective se suspendă.

 

2.         Pe perioada stării de urgenţă, termenele legal stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor, se dublează.

 

            3.        Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 11 martie 2022 şi va continua până în data de 26 aprilie 2022, cu posibilitatea de modificare în funcţie de evoluţia situaţiei în stat.

            4.    Dispoziţia se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pe pagina web ă Judecătoriei Strășeni.

            5.   Controlul executării dispoziției revine preşedintelui şi şefului Secretariatului Judecătoriei Strășeni.

 

Președinte interimar al

Judecătoriei Strășeni                                                                                                                          Sergiu Osoianu