A A A

Dispoziția nr.2 din 01.03.2021 cu privire la instituirea regimului special de muncă

01 Martie 2021 | 611

D I S P O Z I Ț I E

Nr. 2

01 martie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Strășeni

în legătură cu instituirea în perioada 01 - 15 martie 2021 incusiv,

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a regimului special de activitate

 

             În conformitate cu art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare în Sănătate Publică nr. 35 din 27 noiembrie 2020, nr. 45 din 15 februarie 2021 și nr. 47 din 26 februarie 2021 cu modificările ulterioare, se instituie în perioada 01 – 15 martie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, un regim special de activitate.

În scopul prevenirii răspândirii iminente a infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COV1D- 19 şi în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul angajaților Judecătoriei Strășeni sediul Central, sediul Călărași şi a justiţiabililor,

       În temeiul articolelor 161, lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995,

D I S P U N :

  1. În perioada 01 martie -15 martie 2021 inclusiv, Judecătoria Strășeni sediul Central, sediul Călărași, va activa în regim special, după cum urmează:

I.1. În incinta Judecătoriei Strășeni vor avea acces doar angajații  strict necesari pentru asigurarea funcționalității instanței,  activitatea cărora necesită prezența obligatorie la locul de muncă (oficiu),  care, pe durata programului de muncă, urmează să respecte distanța socială, să utilizeze măști și mănuși de protecție, să dezinfecteze, ori de câte ori va fi necesar, mâinile și suprafețele din birou și de pe obiectele  pe care rezistă coronavirusul.

 I.2.   Accesul persoanelor străine în incinta instanței este strict  interzis, iar cele care au calitatea de participant pe cauzele ( penale, civile, administrative ) aflate pe rolul Judecătoriei Strășeni pot depune cereri, demersuri e.t.c., inclusiv și cererile de solicitare a informațiilor aferente cauzelor pendinte, doar prin poşta electronică, poşta terestră, fax și telefon (detalii despre datele de contact pot fi găsite pe pagina oficială a Judecătoriei Strășeni).  În cazuri excepționale, actele de procedură, cererile și demersurile pot fi depuse la ghișeu, doar cu permisiunea prealabilă a persoanei responsabile de primirea  lor, cât și cu respectarea condițiilor de prevenire a răspândirii infecției  COVID-19.

   I.3.   Prin derogare de la prevederile pct.I.2. din prezenta dispoziție,  va fi permis accesul în sălile de judecată în dependență de capacitate lor doar procurorilor, avocaților și participanților la proces  cu condiția respectării distanței de cel puțin 1-1,5 metri .

 

Persoanele respective urmează se respecte strict distanța socială, să dezinfecteze mâniile la intrare în clădirea instanței, să poarte măști și mănuși de protecție împotriva răspândirii infecției COVID-19. În cazul neconformării persoanelor la cerințele stipulate supra, accesul în cadrul instanței va fi interzis.

 

II.   În perioada 01 martie - 15 martie 2021 inclusiv, Judecătoria Strășeni sediul Central, sediul Călărași, va examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor (e.g. cererile cu valoare redusă, măsurile asigurătorii) şi cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură a prejudicia interesele justiţiei, dintre, care:

  •   în materie civilă/ de contencios administrativ - aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie şi în cauzele cu procedură specială (încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie), luare în custodie a străinilor.
  •  în materie penală/ contravenţională - aplicarea şi/ sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acţiunilor de urmărire penală şi a măsurilor speciale de investigaţii efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie şi aplicarea măsurilor de siguranţă;
  •  cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiţiei (Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, litigiile de muncă, litigiile cu implicarea minorilor şi cele ajunse la finele examinării, pledoarii/ultimul cuvânt).
  • cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local.

II.1   Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor după data de 15.03.2021 (dată pasibilă revizuirii în funcţie de conjunctură), cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor despre măsurile operate (informaţii care pot fi consultate inclusiv pe portalul naţional al instanţelor de judecată - https://www.instante.justice.md/, cât şi, nemijlocit, pe pagina web a Judecătoriei Strășeni - https://jst.instante.iustice.md/).

III.    Accesul justiţiabililor în incinta sediilor instanţei de judecată se va permite doar după verificarea termometriei, înregistrarea datelor de identificare a acestora şi doar în bază de citaţie pentru ziua respectivă, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.

III.1   Suplimentar, fiecare agent de pază va consemna în registrul de evidenţă a vizitatorilor - declaraţia pe proprie răspundere a justițiabilului despre starea sa de sănătate relevantă situaţiei excepţionale.

III.2   Informaţia despre persoanele cu simptome care suscită suspecţii va fi comunicată, de îndată, administraţiei instanţei judecătoreşti, cu înştiinţarea completului de judecată în şedinţa căruia urma să se prezinte persoana.

III.3   Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Strășeni sediul Central, sediul Călărași, a persoanelor care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc sau au intrat în contact cu persoane care au călătorit în asemenea zone și nu dețin testul PCR COVID – 19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de prezentare la sediul instanței.

III.4 Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Strășeni a persoanelor cu privire la care autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora.

III.5 Persoanele aflate în această situaţie şi care sunt citate în instanţă, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie în scris sau prin poşta electronică.

IV.  Judecătorii şi personalul auxiliar se vor prezenta la serviciu în regim normal de lucru (08.00- 17.00, pauza de masă 12.00-13.00).

V.    Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 01 martie 2021 şi va continua până în data de 15 martie 2021, cu posibilitatea de modificare în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice în stat.

VI.    Dispoziţia se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pe pagina web ă Judecătoriei Strășeni.

VII.   Controlul executării dispoziției revine preşedintelui şi şefului Secretariatului Judecătoriei Strășeni.

 

Președinte al

Judecătoriei Strășeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sergiu Osoianu