A A A

D I S P O Z I Ț I E Nr. 3 din 01 aprilie 2022

01 Aprilie 2022 | 46

D I S P O Z I Ț I E

Nr. 3

01 aprilie 2022                                                                                                                              mun. Strășeni

Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Strășeni

în legătură cu instituirea stării de urgență, de asediu și de război în perioada

 24 februarie 2022 - 26 aprilie 2022 incusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova

           

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art.696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Dispoziția nr.5 din 02 martie 2022, Dispoziția nr.9 din 10 martie 2022  al Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Dispoziția nr.13 din 31 martie 2022;

 

DISPUNE:

 

1. Se exclude măsurile specifice în domeniul justiției și se aprobă punctul 5 din Dispoziția nr.5 din 02.03.2022, cu modificările ulterioare, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, începând cu data de 04.04.2022.

2. Se stabilesc următoarele măsuri de tranziție în domeniul justiției, începând cu data de 04.04.2022:

 

     2.1. termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele civile, penale și de contencios administrativ care au fost întrerupte potrivit prevederilor punctului 5 din Dispoziția nr.5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se substituie cu termene noi, de aceeași durată, care încep a curge de la data prevăzută la pct.2. În cauzele civile, penale și de contencios administrativ care au fost suspendate de drept potrivit prevederilor punctului 5 din Dispoziția nr.5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în care au fost exercitate căi de atac până la data emiterii dispoziției respective, dosarele se înaintează instanței competente începând cu data prevăzută la pct.2.

 

     2.2. Începând cu data prevăzută la pct.2, procedurile de executare a hotărârilor judecătorești și a tranzacțiilor judiciare de împăcare, precum și judecarea cauzelor de contencios  administrativ, civil și penal suspendate de drept conform prevederilor punctului 5 din  Dispoziția nr.5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a republicii Moldova, se reiau din oficiu. În termen de 10 zile de la data prevăzută la pct.2, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților. În cauzele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, care au fost suspendate de drept potrivit prevederilor punctului 5.3.2 din Dispoziția  nr.5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale  a Republicii Moldova, în interval de 10 zile de la data prevăzută la pct.2, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

    

    2.3. Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și soluționare a plângerilor care au fost întrerupte potrivit prevederilor punctului 5.3.4 din Dispoziția nr.5 din 02.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se substituie cu termene noi, de aceeași durată, care încep a curge de la data prevăzută la pct.2.

 

      2.4. Dispozițiile normative și individuale ale organelor competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea de urgență declarată se contestă direct la Curtea de Apel Chișinău în circumscripția căruia se află organul aș cărui act  se contestă, în termen de 72 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau din momentul afișării pe pagina web oficială a Guvernului.

 

      2.5. Contestația depusă în condițiile pct. 2.4 nu suspendă efectele actului contestat. Instanța de judecată nu este în drept să suspende actul contestat.

 

      2.6. Hotărârile emise pe marginea contestațiilor prevăzute la pct.2.4 pot fi atacate conform procedurii prevăzute de Codul administrativ al Republicii Moldova n.116/2018 într-un  termen de 72 de ore de la data notificării hotărârii.

 

      2.7.  Cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență și care vizează încălcarea dispozițiilor emise în scopul gestionării stării de urgență declarate, se examinează de către autoritatea competentă să soluționeze cauzele contravenționale în termen de 7 zile de la data comiterii contravenției, iar de către instanța de judecată care examinează cauza contravențională în termen de 15 zile de la data intrării dosarului în instanță.

 

       3.    Prezenta dispoziţie se pune în executare începând cu data de 4 aprilie 2022.

            4.    Dispoziţia se afişează pe panourile informative din sediile instanţei şi se publică pe pagina web ă Judecătoriei Strășeni.

            5.   Controlul executării dispoziției revine preşedintelui şi şefului Secretariatului Judecătoriei Strășeni.

                                                                                                                                                            Președinte interimar al

Judecătoriei Strășeni                                                                                                               Sergiu Osoianu