A A A

Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante în cadrul Judecătoriei Strășeni

07 Septembrie 2018 | 3

Judecătoria Strășeni sediul central

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire prelungirea termenului de desfăşurarea concursului pentru ocuparea

funcţiilor publice / functilor vacante din cadrul

Secretariatului Judecătoriei Strășeni

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, a anunţat concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

1. Grefa secretariatului

 – Grefier, pe perioadă determinată – 1unitate (sediul central ).

 

Scopul general al funcției: Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiție.

Sarcinile de bază: 

a) asigură suportul administrativ și organizațional completului de judecată în scopul realizării efective a procesului de judecată;

b) asigură utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și a sistemelor de înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor;

c) afișează pe panoul informativ informația cu privire la cauzele numite spre examinare;

d) întocmește actele procesuale prevăzute de legislația în vigoare.

 

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-      posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.1 lit.a) şi b) sau nu i-a încetat   contractul individual de muncă pentru motive    disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 • studii superioare în domeniul jurisprudenței, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • experiența profesională în domeniu va constitui un avantaj;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • abilități de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

a)   formularul de participare;

b)   copia buletinului de identitate;

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   adeverinţa medicală;

f)    certificat de cazier judiciar;

g)   cazier contravențional;

h)   Curriculum Vitae;

i)    caracteristică (recomandare) de la locul precedent de muncă.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile sus menționate se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de  maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs:

Termenul limită de depunere a dosarului pentru concurs este – 14.09..2018.

Informație: (0237) 2-26-28, (0237) 2-85-10, or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 98

e-mail: jst@justice.md