A A A

ANUNȚ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Judecătoriei Strășeni

16 Septembrie 2019 | 259

Judecătoria Strășeni 

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea

funcţiilor publice / functilor vacante din cadrul

Secretariatului Judecătoriei Strășeni

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, a anunţat concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

1. Grefa secretariatului

 – Grefier, pe perioadă nedeterminată – 1 unitate (sediul Călărași).

– Grefier, pe perioadă determinată pînă la 10.12.2019– 1 unitate (sediul Călărași).

 

Scopul general al funcției: Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiție.

Sarcinile de bază: 

a) asigură suportul administrativ și organizațional completului de judecată în scopul realizării efective a procesului de judecată;

b) asigură utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și a sistemelor de înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor;

c) afișează pe panoul informativ informația cu privire la cauzele numite spre examinare;

d) întocmește actele procesuale prevăzute de legislația în vigoare.

 

            2. Asistent Judiciar

– Asistent Judiciar, pe perioadă determinată – 4 unități (sediul Călărași).

  

Scopul general al funcției: Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiție.

Sarcinile de bază: 

a) Colectează acte normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului

    -efectuiază analiza si sinteza acestor informaţii si redactează concluzii.

b) Generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv

    -elaborează recomandări pe marginea problemelor invocate.

            c) Verifică dacă cerearea de chemare în judecată întruneşte cerinţele de formă si de conţinut pentru primirea în procedură.

            d) Acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiţie şi face propuneri.

            e) Asigură, de comun acord cu grefierul, lucrările de secretaria asupra dosarului, din momentul repartizării acestuia judecătorului, şi pînă la executarea actului de dispoziţie, inclusiv publicarea şi depersonalizarea hotărîrilor pe pagina web a instanţei judecătoreşti.                                

 

               3. Serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

– Șef de serviciu, pe perioadă nedeterminată – 1 unitate (sediul central Strășeni).

– Specialist principal, pe perioadă determinată– 1 unitate (sediul central Strășeni).

- Specialist superior, pe perioadă nedeterminată - 1 unitate (sediul Călărași).

 

Scopul general al funcției: Asigură suportul administrativ şi organizaţional pentru desfărşurarea eficientă a activităţii în cadrul instanţei de judecată, oferă asistenţă în domeniul documentare şi generalizare a practicii judiciare, monitorizare a legislaţiei şi actualizare a tuturor modificărilor în legislaţie.

 

Sarcinile de bază: 

a)  Sistematizează dosarele pe categorii.

b) Generalizează practica judiciară şi elaborează propuneri pentru analiză şi evaluări. 

c) Analizează statistica judiciară a instanţei şi elaborează prognoze de optimizare a activităţii instanţei.

d) Prezintă preşedintelui instanţei şi judecătorilor rapoarte pe margina generalizării practicii judiciare şi analizei statisticii judiciare.

 

           

              4. Serviciul translare

– Traducător principal, pe perioadă nedeterminată – 1 unitate (sediul central Strășeni).

– Traducător principal, pe perioadă nedeterminată – 2 unități (sediul secundar Călărași).

    

 

Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea drepturilor participanților la proces, asigurând traducerea în/din limba solicitată 

 

Sarcinile de bază: 

a)  Punerea în aplicare a actelor legislative și normative în domeniul său de competență.

b) Asigurarea respectării drepturilor participanților la proces prin traducerea actelor de procedură. 

c) Acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiție.

d) Asigură integritatea bunurilor materiale, primite în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.

e) Asigură respectarea regulilor de protecţie a muncii în activitatea exercitată.

 

               5. Serviciul financiar-economic

– Specialist principal, pe perioadă nedeterminată – 1 unitate (sediul central Strășeni).

 

 

Scopul general al funcției: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

 

Sarcinile de bază: 

a)  Organizează și asigură ținerea continuă a contabilității.

b) Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare. 

c) Asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare.

d) Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanței.

e) Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual.

f) Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale și anual.

 

6. Serviciul Arhivă

- Arhivar, pe perioadă nedeterminată - 1 unitate (sediul Călărași)

7. Serviciul asigurare tehnico-materială

- Administrator, pe perioadă determinată - 1 unitate (sediul Central Strășeni).

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-      posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.1 lit.a) şi b) sau nu i-a încetat   contractul individual de muncă pentru motive    disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 • studii superioare în domeniul jurisprudenței, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • experiența profesională în domeniu va constitui un avantaj;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • abilități de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

a)   formularul de participare;

b)   copia buletinului de identitate;

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   adeverinţa medicală;

f)    certificat de cazier judiciar;

g)   cazier contravențional;

h)   Curriculum Vitae;

i)    caracteristică (recomandare) de la locul precedent de muncă.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile sus menționate se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de  maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs:

Termenul limită de depunere a dosarului pentru concurs este – 22 noiembrie  2019.

Informație: (0237) 2-38-07, (0237) 2-85-10, mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 86

e-mail: jst@justice.md