A A A

ANUNȚ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Judecătoriei Strășeni

22 Aprilie 2019 | 52

Judecătoria Strășeni sediul central

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea

funcţiilor publice / functilor vacante din cadrul

Judecătoriei Strășeni

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, a anunţat concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

               1. Serviciul sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul

– Șef de serviciu, pe perioadă nedeterminată – 1 unitate(sediul central Strășeni).

- Specialist principal , perioadă determinată- 1 unitate (sediul central)

- Specialist superior, perioadă nedeterminată - 1 unitate (sediul Călărași).

 

 

Scopul general al funcției: Asigură suportul administrativ şi organizaţional pentru desfărşurarea eficientă a activităţii în cadrul instanţei de judecată, oferă asistenţă în domeniul documentare şi generalizare a practicii judiciare, monitorizare a legislaţiei şi actualizare a tuturor modificărilor în legislaţie.

 

Sarcinile de bază: 

a)  Sistematizează dosarele pe categorii.

b) Generalizează practica judiciară şi elaborează propuneri pentru analiză şi evaluări. 

c) Analizează statistica judiciară a instanţei şi elaborează prognoze de optimizare a activităţii instanţei.

d) Prezintă preşedintelui instanţei şi judecătorilor rapoarte pe margina generalizării practicii judiciare şi analizei statisticii judiciare.

 

              

               2. Serviciul translare

               

– Traducător principal, pe perioadă nedeterminată – 1 unităte (sediul Central).

– Traducător principal, pe perioadă nedeterminată – 2 unități(sediul Călărași).

    

 

Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea drepturilor participanților la proces, asigurând traducerea în/din limba solicitată 

 

Sarcinile de bază: 

a)  Punerea în aplicare a actelor legislative și normative în domeniul său de competență.

b) Asigurarea respectării drepturilor participanților la proces prin traducerea actelor de procedură. 

c) Acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiție.

d) Asigură integritatea bunurilor materiale, primite în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.

e) Asigură respectarea regulilor de protecţie a muncii în activitatea exercitată.

 

               3. Serviciul financiar-economic

– Specialist principal, pe perioadă nedeterminată – 1 unități (sediul central Strășeni).

 

 

Scopul general al funcției: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

 

Sarcinile de bază: 

a)  Organizează și asigură ținerea continuă a contabilității.

b) Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare. 

c) Asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare.

d) Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanței.

e) Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual.

f) Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale și anual.

                      4. Serviciul resurse umane

– Specialist principal, pe perioadă determinată – 1 unitate(sediul central Strășeni).

 

Scopul general al funcției: Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiție.

Sarcinile de bază: 

a) Ţine evidenţa angajaţilor instanţei, a registrelor şi carnetelor de muncă

b) Coordonează procesul de implimentare a procedurilor de personal a funcţionarilor publici.

            c) Monitorizează şi acordă asistenţă comisiei de concurs pentru organizarea şi desfârşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice şi posturile vacante;

               Ţine evidenţa dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici

             5. Asistent judiciar

 

– Asistent Judiciar, pe perioadă determinată – 2 unități,  (Sediul Călărași )

Scopul general al funcției: Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiție.

Sarcinile de bază: 

a) Colectează acte normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului

    -efectuiază analiza si sinteza acestor informaţii si redactează concluzii.

b) Generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv

    -elaborează recomandări pe marginea problemelor invocate.

            c) Verifică dacă cerearea de chemare în judecată întruneşte cerinţele de formă si de conţinut pentru primirea în procedură.

            d) Acordarea sprijinului necesar judecătorului la exercitarea actului de justiţie şi face propuneri.

            e) Asigură, de comun acord cu grefierul, lucrările de secretaria asupra dosarului, din momentul repartizării acestuia judecătorului, şi pînă la executarea actului de dispoziţie, inclusiv publicarea şi depersonalizarea hotărîrilor pe pagina web a instanţei judecătoreşti.        

                   

6. Serviciul Arhivă

- Șef Arhivă pe perioadă nedeterminată (Sediul central) - 1 unitate

- Arhivar pe perioadă nedeterminată (Sediul Călărași) - 1 unitate

 

Scopul general al funcției: Asigurară coordonarea și controlul activității expediției și efectuează preluarea inițială a corespondenței de intrare, verificarea corectitudinii livrării și înregistrării corespondenței, fixarea faptului de intrare a documentului și pregătirea corespondenței pentru a fi transmisă conform destinației,  în conformitate cu actele legislative relevante în vigoare și cu Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curți de apel.

 

Sarcinile de bază:

a) Înregistrează în registre speciale dosarele și documentele primite la păstrare;

b) Semnează pentru fiecare categorie de dosare act separat de predare în arhivă, care se întocmește în conformitate cu prevederile Instrucțiunii cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curți de apel și care este întocmit și semnat de șeful secției evidență și documentare procesuală și autentificat de președintele instanței de judecată

c) Atribuie în PIGD statut de arhivat la transmiterea dosarelor în arhivă;e) Păstrează timp de 3 ani Registrul de evidență și control al petițiilor și alte documente cu privire la soluționarea lor;f) Păstrează pe ani dosarele soluționate, mapele cu hotărîri și registrele.

7. Secția Evidență și Documentare Procesuală

 - Specialist principal, pe perioadă nedeterminată - 1 unitate (Sediul Central)

- Specialist superior, pe perioadă nedeterminată - 1 unitate (sediul Central)

- Specialist superior, pe perioadă determinată - 1 unitate (sediul Central).

- specialist principal, pe perioadă nedeterminată - 1 unitate (sediul Călărași).

 

Scopul general al funcției: Efectuarea lucrărilor de secretariat ale judecătoriei în conformitate cu standardele stabilite în scopul eficientizării activităţii instanţei judecătoreşti şi respectării drepturilor participanţilor la proces                           

Sarcinile de bază: 

a)  Exercită lucrări de secretariat în conformitate cu standardele stabilite.

b) Asigură participanţilor la proces accesul la materialele dosarului. 

c) Întocmesc rapoartele statistice privind rezultatele activităţii instanţei.

d) Asigură transmiterea dosarelor în arhiva judecătoriei.

e) Asigură integritatea bunurilor materiale, primite în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.

f) Asigură respectarea regulilor de protecţie a muncii în activitatea exercitată.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-      posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.1 lit.a) şi b) sau nu i-a încetat   contractul individual de muncă pentru motive    disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 • studii superioare în domeniul jurisprudenței, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • experiența profesională în domeniu va constitui un avantaj;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • abilități de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

a)   formularul de participare;

b)   copia buletinului de identitate;

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   adeverinţa medicală;

f)    certificat de cazier judiciar;

g)   cazier contravențional;

h)   Curriculum Vitae;

i)    caracteristică (recomandare) de la locul precedent de muncă.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile sus menționate se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de  maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs:

Termenul limită de depunere a dosarului pentru concurs este – 17 mai 2019.

Informație: (0237) 2-27-32, (0237) 2-85-10, mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 98

e-mail: jst@justice.md